Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Smit Flex
voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

De uitzendverhouding

Bij de uitzendverhouding zijn drie partijen betrokken: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen alle betrokken partijen en het hoe en waarom van deze algemene voorwaarden is het volgende van belang. Tussen de uitzendkrachten de uitzendonderneming bestaat een uitzendovereenkomst.

Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever werkzaamheden te gaan verrichten. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming.
De uitzendkracht is werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met ‘uitzendbeding’, een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Zolang het uitzendbeding van toepassing is eindigt de uitzendovereenkomst als de opdrachtgever de uitzending beëindigt (of bij ziekmelding).
De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht zijn geregeld in de CAO voor Uitzendkrachten. Kern van de rechtspositieregeling is dat de uitzendkracht meer rechten opbouwt naar mate hij langer voor de uitzendonderneming werkt. Na verloop van tijd kan het uitzendbeding niet meer worden toegepast.
Tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever bestaat geen arbeidsovereenkomst. De uitzendkracht is echter wel feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever.
Leiding over en toezicht op de werkzaamheden liggen bij die opdrachtgever. Tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis waarvan een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bij die opdracht worden afspraken gemaakt over zaken als de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. Deze afspraken worden in het algemeen schriftelijk overeen gekomen of bevestigd.

De duur van de opdracht

De duur van de opdracht wordt zo goed mogelijk afgestemd met de opdrachtgever. Er zijn twee mogelijkheden:
• Een opdracht voor een vaste periode (’bepaalde tijd’): deze kan tussentijds niet beëindigd worden, tenzij uitdrukkelijk wordt afgesproken dat dat juist wel kan;
• Een opdracht voor een (nog) onbekende periode (”onbepaalde tijd’): deze kan altijd — met inachtneming van een opzegtermijn — worden beëindigd, tenzij juist is afgesproken dat dat (gedurende een bepaalde periode) niet kan.
In alle gevallen geldt dat de opdracht kan worden beëindigd als de andere partij zich toerekenbaar niet aan de afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld in geval van faillissement). Ook eindigt de opdracht als er een einde komt aan de arbeidsrelatie tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, bijvoorbeeld omdat de uitzendkracht elders een baan heeft.

Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

De uitzendonderneming is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen, die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van de uitzending op verzoek van de opdrachtgever en het naleven van de regels omtrent arbeidstijden. De uitzendonderneming moet er op kunnen rekenen dat de opdrachtgever, waar nodig, zijn medewerking verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij dit niet of niet tijdig doet.

Zoals gezegd, liggen leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de uitzendkracht bij de opdrachtgever. De uitzendonderneming heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht. Het is dan ook de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het werk en de werkomstandigheden.

De opdrachtgever wordt geacht de uitzendkracht net zo goed te instrueren, begeleiden en behandelen als zijn eigen werknemers en ook is de opdrachtgever ook aansprakelijk als zich schade voordoet.

Het in dienst nemen van een uitzendkracht

De bedrijfsvoering van de uitzendonderneming is gericht op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers die al dan niet tijdelijk behoefte hebben aan personeel. De uitzendonderneming doet voor deze activiteit voortdurend investeringen om goede uitzendkrachten te werven, (voor)te selecteren en aan zich te binden. Dat kan alleen als uitzendkrachten vervolgens ook daadwerkelijk gedurende enige tijd ter beschikking kunnen worden gesteld tegen de daarvoor geldende tarieven.

Om deze reden is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd indien hij de uitzendkracht zelf in dienst neemt of op een andere manier binnen zes maanden na einde arbeid een relatie met uitzendkracht aangaat.
Om te voorkomen dat er een dubbele dienstbetrekking ontstaat (één bij de opdrachtgever en één bij de uitzendonderneming) is bovendien bepaald dat de opdrachtgever de uitzendkracht niet zelf in dienst mag nemen zolang de uitzendkracht nog in dienst is van de uitzendonderneming. Overname van de uitzendkracht gaat altijd in overleg en wordt schriftelijk bevestigd.

Tarieven

Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming omvat de kosten van de uitzendarbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies etc.) en een marge.
De beloningen de overige arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht worden vastgesteld met inachtneming van de CAO voor Uitzendkrachten.

Op grond van die CAO heeft iedere uitzendkracht, vanaf de eerste werkdag recht op dezelfde beloning (beperkt tot: salaris, loonsverhogingen, evt. ATV, toeslagen en kostenvergoedingen) als werknemers van de opdrachtgever die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen.

Een dergelijke afspraak kan voor vakkrachten ook op collectief niveau (in de bij de opdrachtgever geldende CAO) worden gemaakt. Het tarief wordt dan meteen vastgesteld op basis van de bij de opdrachtgever geldende beloningsregeling.
Om de juiste beloning te kunnen vaststellen is de uitzendonderneming afhankelijk van de informatie van de opdrachtgever over zijn beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van die informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd.
Aangezien de kosten van de uitzendarbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van –bijvoorbeeld- (periodiek of algemene) loonsverhogingen, Cao-wijzigingen en wijzigingen in premies is de uitzendonderneming gerechtigd om tijdens de opdracht tariefwijzigingen als gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te voeren.

Betaling

De uitbetaling en facturering geschieden aan de hand van de tijdsverantwoording. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin vermelde gegevens. Meestal vindt de tijdverantwoording plaats door middel van een declaratieformulier (het zogenaamde werkbriefje). Doorgaans levert de uitzendkracht dit werkbriefje in bij de uitzendonderneming. Doordat de opdrachtgever het werkbriefje mede ondertekent, weet de uitzendonderneming dat de opgegeven uren, kostenvergoedingen en dergelijke correct zijn. Aan de hand van de tijdverantwoording wordt de uitzendkracht uitbetaald. Daarna stuurt de uitzendonderneming een factuur naar de opdrachtgever. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent de uitzendonderneming een betalingstermijn van 14 dagen en is de opdrachtgever bij een te late betaling rente en invorderingskosten verschuldigd.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitzendonderneming: Smit Flex die op basis van een overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met de uitzendonderneming, teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht, als bedoeld in lid 4 van dit artikel, laat uitvoeren.
 4. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan een enkele uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en/of in de CAO inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 7. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten.
 8. Opdrachtgeverstarief: Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming

  verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief

  wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

 9. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de CAO van de

  opdrachtgever, als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

10. Vakkrachtenregeling: de specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever

geldende collectieve arbeidsovereenkomst, die betrekking heeft/hebben op de beloning (als bedoeld in lid 9 van dit artikel) van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de CAO en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,opdrachten en overige overeenkomsten van Smit Flex voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overgekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.

Artikel 3: De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan
 •   Óf voor een vaste periode
 •   Óf voor een bepaalbare periode;
 •   Óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

  De opdracht voor een bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
  Einde opdracht

 1. Opzegging van een opdracht voor een onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
 2. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroep omdat:
 •   De andere partij in verzuim is;
 •   De andere partij geliquideerd is;
 •   De andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft

  aangevraagd.
  Indien de uitzendonderneming de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijst. Ten gevolgen van de ontbinding zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.

  Einde terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling.

  Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

 2. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voorzover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen.
 3. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van de dezelfde opdrachtgever. De uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 4: Opschortingrecht

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
 •   Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd; én
 •   De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht

  niet te werk kan worden gesteld; én

 •   De uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht op grond van de CAO.

  De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
  Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijk aantal uren en overuren.

  Artikel 5: Werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. De uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor te beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.
 3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming, voorafgaande aan een mogelijk opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen. Om welke reden dan ook niet of binnen de door opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
 4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgen van het inzetten van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de uitzendonderneming indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid van de uitzendonderneming bij de selectie.

Artikel 6: Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtend toegestane werktijden en overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

Artikel 7: Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht

Artikel 8: Functie en beloning

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan de uitzendonderneming.
 2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning.

  Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de uitzendonderneming verschuldigd.

 4. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van het vastgestelde initiële loonsverhogingen.
 5. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden beloond conform de terzake geldende regeling in de CAO of –indien van toepassing- de inlenersbeloning en worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 9: Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van de derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen van een uitzendkracht aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 6. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeiend uit te doen of nalaten van de uitzendkracht.
 7. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de uitzendonderneming als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect- terzake van de in leden 5,6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 9. De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 10: Arbeidsomstandigheden

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

 1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendondernemingverantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijke informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

Artikel 11: Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. In aanvulling op de overige bepalingen in deze voorwaarden, is de opdrachtgever, indien hij de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, van rechtswege in verzuim. De uitzendonderneming is in dat geval gerechtigd de opdracht te ontbinden en/of vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand) te vorderen, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
 2. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden en de uitzendonderneming vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of 6:162 BW.
 3. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
 4. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12: Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de uitzendkracht werkelijke gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoeding die de uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht.
  Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoeding wordt BTW in rekening gebracht.
 2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief (opnieuw) vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning meegenomen.
 3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is de uitzendonderneming in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
 •   als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 •   als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en –regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet en –regelgeving, de CAO of enig verbinden voorschrift;
 •   als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
 1. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 2. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.
 3. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 13: Bijzondere minimale betalingsverplichting

1. Indien de omvang van de door de uitzendkracht te verrichten arbeid en/of de werktijden niet duidelijk zijn vastgelegd en de opdrachtgever de uitzendkracht niet of minder dan drie (aaneengesloten) uren oer oproep in de gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, is de opdrachtgever aan de uitzendonderneming per oproep het opdrachtgeverstarief verschuldigd over drie of zoveel meer uren als overeengekomen.

Artikel 14: Indienstneming uitzendkrachten door opdrachtgever

1. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een uitzendkracht aangaan zolang de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming niet rechtsgeldig is geëindigd of binnen zes maand na beëindiging en dan ook uitsluitend in overleg met Smit Flex.

Artikel 15: Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten.
 2. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren of middels door de opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een wekelijkse correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploeguren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

Artikel 16: Betaling

 1. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van de uitzendonderneming te voldoen binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan de uitzendonderneming te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 3. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de uitzendonderneming maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 17: Geheimhouding

 1. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan de uitzendonderneming.
 3. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete/ dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 18: Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 sub 1 t/m 3 van de Wet op identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet op arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 19: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door de uitzendonderneming worden meegewogen.

Artikel 20: Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.